އޮމަދޫ ސްކޫލް ތ.އޮމަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ. އޮމަދޫ ސުކޫލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރު އާމުކުރުން

މި ސުކޫލުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިމެނޭ ސާވިސް ޗާޓަރު އާމުކުރިމެވެ.

25 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ