ސިވިލް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

 

 

އިޢުލާން

 

  • ޕްރޮޖެޓް ނަންބަރު:PR-16-2021

 

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް:

 

               މިކޯޓަށް 20 ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މި އިޢުލާނާއި އެކުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އެއްގޮތަށް، 2021 ޑިސެމްބަރ 07 ވަނަ (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ސިވިލް ކޯޓަށް (ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ގްރައުންޑް ފްލޯރ) ދުރުވެ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އައިޓީ ސެކްޝަންގެ ނަންބަރު 3008578 އާއި ގުޅުއްވުންއެދެމެވެ.

20 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1443

                                                 25 ނޮވެމްބަރ 2021

 

 

25 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ