މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

 

ޓޫރިޒަމް ގޯލްޑަން ޖުބްލީ އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތީމު ސޯންގް "ނަލަ ނަލަ ރާއްޖެ" ލަވައަށް ވީޑިއޯ ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ގޮތަށް 28 ނޮވެންބަރު 2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 24 ނޮވެންބަރު 2021  ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިނިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިއިއުލާނާއިއެކު ބީލަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެއްކަރުދާސް ކުރަމެވެ.

 

16 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ