ހުޅުދުއްފާރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު، ރ. ހުޅުދުއްފާރު
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

             

 

 

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

މަޤާމުގެ ނަން:  ރެޖިސްޓަރޑްނަރސް

 

 

 

އަސާސީ މުސާރަ:  -/9060 ރުފިޔާ

 

 

 

އިޢުލާނު ނަންބަރު:  E18SM/IUL/2021/08

 

 

 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 04 ނޮވެމްބަރ 2021

 

 

 

             

 

 

 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 

 

 

   

 

 

1

2021-08/001

 އަހަރު24

ޝަރުތު ހަމަވޭ

   

 

 

2

2021-08/002

 އަހަރު25

ޝަރުތު ހަމަވޭ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

             

 

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6580155  އަށެވެ.

 

 

 

 

 

 

             

 

 

ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ފާޠިމަތު ޢަބްދުއްރަހީމް      މަޤާމު:  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ        ސޮއި:          ތާރިޚް: 15-11-2021

 

 

 

ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:     މުހައްމަދު ޝަރީފް   މަޤާމު:   އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  ސޮއި:        ތާރީޚު: 15-11-2021

 

 

 

             

 

                     

 

 

 

16 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ