މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ރުއްގަސްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ގުޅޭ

                     މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބިންތަކުގައިވާ  ބައެއް ރުއްގަސްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާތީވެ، ތިރީގައިވާ ރުއްގަސްތަކުގެ ވެރިފަރާތެއްވާނަމަ ، 04 ނޮވެމްބަރ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ލިޔުމުން  ހިއްސާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

  1. 1.      ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ބިމުގައިވާ ނުފޯދޭ ރުއްތައް
  2. 2.      މާތިލަ ގޯތި ދެކުނުފަރާތުގައި 04 ނަމްބަރ ޖަހާފައިވާ ރުއް
  3. 3.      ވީނަސްވިލާ ގޯތި ދެކުނުފަރާތު ގައިވާ 01 ނަމްބަރ ޖަހާފައިވާ ރުއް

 

ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

25 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ