މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމްގެ A2 ޝީޓް ޢާންމުކުރުން

އިޢުލާން

 

  ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމްގެ A2ޝީޓް ޢާންމުކުރުން

 

                     މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރ 29/2021/289/289 (30.09.2021 ) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް ޢާންމުކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. މި A2 ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ. އަދި ގުޅުއްވާނީ 6560007

                   

                      މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮން އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                      19  ރަބީޢުލް އައްވަލް  1443

                  25   އޮކްޓޯބަރ    2021     

 

25 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ