އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ މަސައްކަތަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދުން.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ މަސައްކަތުގައި ފްރަންޓްލައިން ވޮލެންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން، ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގެގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 21 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ސީވީ އާއި އެކު އެކަމަށް އެދި މިހޮސްޕިޓަލަށް ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިހޮސްޕިޓަލުގެ އީމެއިލް [email protected] އަށް ފޮނުވާ ސިޓީ އަދި ސިވީ ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 6885046 ނަމްބަރ ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ