ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
މަރާމާތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެ

`

 

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

      ގެމަނަފުށި،ދިވެހިރާއްޖެ

 

                                                                    ނަންބަރު: 02/2021/(IUL)P9C

އިޢުލާން

 

މިކޯޓަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަރާމާތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

  • ކޯޓުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ފާޚާނާތައް މަރާމާތް ކުރުން.
  • ކޯޓުގެ ކުޑަދޮރުފަތްތަކުގެ ހުޅާއި،ތަންޑު ބަދަލުކުރުން
  • ކޯޓުގެ އެކޮމެޑޭޝަން ރޫމުގެ ބޭރުގައި ފެންޑާމެއް ހެދުން
  • ކޯޓުގެ ދިދަ ދަނޑި ބަދަލު ކުރުން

ވީމާ، އަމިއްލަތަކެތީގައި މިމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 20 އޮކްޓޫބަރު 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 26 އޮކްޓޫބަރު 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ކޯޓަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރައްވައި ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި،ގަޑި ޖެހިގެން މެއިލް އަދި ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. އެސްޓިމޭޓް ކެނޑުން އޮންނާނީ ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައެވެ.އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ މިކޯޓްގެ ނަންބަރު 6820061 ފޯނަށެވެ.

 

 14 އޮކްޓޫބަރު 2021

 

                                                                       

14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ