ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
EOI - Supply and installation of Microsoft Certified and Validated (HCI) Hyper-Converged Infrastructure hardware solution

14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ