މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖޮބް ސެންޓަރު ގާއިމުކުރުމަށް އޮފީސް ޢިމާރާތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ދުވާފަރުގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖޮބް ސެންޓަރުގެ އޮފީސް ޢިމާރާތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވާތީވެ މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އެމަސްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

 

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

17 އޮކްޓޯބަރ 2021

ހޯމަ

13:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން

21 އޮކްޓޯބަރ 2021

ބުރާސްފަތި

13:00

 

މި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރު 18/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރު 19/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ނުގެންނަވަނީނަމަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގެންނެވޭނެ ކަން ދަންނަވަމެއެވެ.    

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

އަގު

85%

މުއްދަތު

 10%

ތަޖުރިބާ

5%

  

  ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެއެވެ.

24 ޞަފަރު     1443

14     އޮކްޓޯބަރ 2021

14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ