ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެވޯޑު ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތާއި ބެހޭ

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ނަންބަރު: 223/1/2021/41 (IUL)

ތާރީޚް:  14 އޮކްޓޯބަރު 2021

 

 

އެވޯޑު ކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތާއި ބެހޭ

             މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނާފައި މިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވައިފައިވާ ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތަށް، އެވޯރޑް ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައިވާ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތެވެ.

  • މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ނެޓްވޯރކާއި ފޯން ކަނެކްޝަން އަދި އައިޓީއާއިގުޅޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތް.

            މިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މިޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 3015555 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.  

            14 އޮކްޓޯބަރު 2021 މ.

14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ