ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮފީހުގައި ފާޚާނާތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން

އިޢުލާނު

މި އޮފީހުގައި ފާޚާނާތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން

މި އޮފީހުގައި ފާޚާނާތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 22 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ގައި ކުރި، މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު (IUL)1-CSO(FM)/1/2021/78 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ޝަރުޠު ހަމަވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

8 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1443

14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ