ގދ. ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް 01 އިން ފެށިގެން ސެޕްޓެންބަރު 30 ގެ ނިޔަލަށް އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ބިޑުތަކުގެ އެވޯޑް ޑާޓާ ޝީޓް

            ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު: P/CIR/2021/50-13 ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި ކޯޓުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް 01 އިން ސެޕްޓެންބަރު 30 ގެ ނިޔަލަށް އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު (ފެބްރުއަރީ 2017) ބާބު 10 ގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތަފްސީލް މިއިޢުލާނާއި އެއްހީރަސްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

 

‏08‏ ރަބީޢުލްއައްވަލް‏ 1443

‏14‏ އޮކްޓޯބަރ‏ 2021

14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ