މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓެއް އެވޯޑުކުރިކަން އެންގުން

އިއުލާން ނަންބަރު: MMS-A/2021/18

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައި ވާ ނަންބަރު 13-P/CIR/2020/50  (09 ޑިސެމްބަރު 2020) ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދުގެ ބާބު 10 ގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކެއް މި އޮފީހުން އެވޯޑުކޮށްފައި ވާތީ، މި ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ތަފްސީލް އިއުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ