މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިސްކް ޖޮކީ (ޑީޖޭ) އިން ގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޑީޖޭއިން ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ދިވެހިންނަށް އެފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިމިނިސްޓްރީއިން ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަން ގަސްތު ކުރަމެވެ.    

ވީމާ، މިވަގުތު ޑީޖޭގެ ޕްރޮފެޝަން އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ/އަދި އަދާކުރާ ހިތްވާ ފަރާތްތަކުން، 24 އޮކްޓޫބަރު 2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި ޢިއުލާނާއި އެކު އެއްއުރަކޮށްފައިވާ އިންފޮމޭޝަން ފޯމް މިމިނިސްޓްރީއަށް އީމެއިލް ([email protected]) މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، މިމިނިސްޓްރީގެ އިންޑަސްޓްރީ ހިއުމަން ރިސޯސް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަން އަށް (3022245) ގުޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.  

12 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ