މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ - ރ. އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމުގައި ޤާއިމްކުރާ ޓޫރިސްޓް ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ބައެއްތަކެތި ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގެ ސައިޓަށް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ރ. އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމުގައި ޤާއިމްކުރާ ޓޫރިސްޓް ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގެ ސައިޓަށް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. ވީމާ، އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި މިތަކެތި ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ގޮތަށް 2021 އޮކްޓޫބަރު 20 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 2021 އޮކްޓޫބަރު 14 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގެ ކުރިން މިނިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިއިއުލާނާއިއެކު ބީލަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް އެއްކަރުދާސް ކުރަމެވެ.

29 ސަފަރު 1443

06 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ