ހުޅުދުއްފާރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު، ރ. ހުޅުދުއްފާރު
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

             

 

 

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

މަޤާމުގެ ނަން:  އެޓެންޑެންޓް

 

 

 

އަސާސީ މުސާރަ:  -/3470 ރުފިޔާ

 

 

 

އިޢުލާނު ނަންބަރު:  E18SM/IUL/2021/07

 

 

 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2021

 

 

 

             

 

 

 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 

 

 

   

 

 

1

 2021-07/001

48 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

   

 

 

2

2021-07/002 

41 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

   

 

 

3

2021-07/003

42 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

4

2021-07/004

27 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

5

2021-07/005

38 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

6

2021-07/006

45 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

7

2021-07/007

40 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

8

2021-07/008

43 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

9

2021-07/009

33 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

10

2021-07/010

43 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

11

2021-07/011

48 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

12

2021-07/012

44 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

13

2021-07/013

47 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

14

2021-07/014

37 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

15

2021-07/015

38 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

16

2021-07/016

34 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

17

2021-07/017

48 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

18

2021-07/018

35 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

19

2021-07/019

31 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

20

2021-07/020

35 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

21

2021-07/021

37 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

22

2021-07/022

30 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

23

2021-07/023

39 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

24

2021-07/024

42 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

25

2021-07/025

48 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

26

2021-07/026

37 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

27

2021-07/027

28 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

28

2021-07/028

45 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

29

 2021-07/029

37 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

   

 

 

30

2021-07/030

28 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

31

2021-07/031

29 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

32

2021-07/032

36 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

33

2021-07/033

32 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

 

 

 

 

34

2021-07/034 

29 އ

ޝަރުތު ހަމަވޭ

   

 

 

             

 

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6580155  އަށެވެ.

 

 

 

 

 

 

             

 

 

ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން: ފާޠިމަތު ޢަބްދުއްރަހީމް      މަޤާމު:  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ        ސޮއި:          ތާރިޚް: 06-10-2021                                                                         

 

 

 

ފުރިހަމަކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:     މުހައްމަދު ޝަރީފް   މަޤާމު:   އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  ސޮއި:        ތާރީޚު: 06-10-2021                                                                      

 

 

 

             

 

                     

 

 

 

06 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ