މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާރީ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނެ ރިސޯސް މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

(IUL)294-A/294/2021/65 ނަމްބަރު:     

 

ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާރީ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނެ ރިސޯސް މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި ގުޅޭ

     ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލުން ނ. މަނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާރީ ކޯސްތަކުގައި

ކިޔަވައިދޭނެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 - ޑިޕްލޮމާ އިން ފެށިގެން ދަށް (ޤިރާއަތް ލެވެލް 3،4،5،6 ) ގެ ސެޓްފިކެޓެއް އޮތްނަމަ ގަޑިއަކަށް 150.00 ރުފިޔާ.

 - ފުރަތަމަ ޑިގްރީ (ޤިރާއަތް ލެވަލް 7،8 ) ގެ ސެޓްފިކެޓެއް އޮތްނަމަ ގަޑިއަކަށް 200.00 ރުފިޔާ.

 - މާސްޓާސް / އެއަށްވުރެ މަތި (ޤިރާއަތް ލެވެލް 9،10 ) ގެ ސެޓްފިކެޓެއް އޮތްނަމަ ގަޑިއަކަށް 350.00 ރުފިޔާ.

      ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުކުވެރިވެލަށްވާ ފަރާތްތަކުން ސިޓީމެދުވެރިކޮށް ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ 11 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވާ

ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން މިކައުންސިލަށް  ހުށައެޅުންއެދެމެވެ.

      މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.   

04 އޮކްޓޯބަރ 2021

     

04 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ