މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ނަންބަރު 75 ބާޠިލުކުރުމާއި ގުޅިގެން

މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު: (IUL)88-ADHR/88/2021/75  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، ރ. އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމުގައި ޤާއިމްކުރާ ޓޫރިސްޓް ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ބައެއްތަކެތި ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގެ ސައިޓަށް  ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން، ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ސަޕްލައިކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް އަންގާފައިވާތީ އާއި ދެވަނައަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތުގެ އަގު ބޮޑު ކަމަށް ފެންނާތީ ދެންނެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލްކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

03 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ