މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ނަންބަރު 78 ބާޠިލުކުރުމާއި ގުޅިގެން

މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު:(IUL)88-ADHR/88/2021/78  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، މިމިނިސްޓްރީގެ ޢިމާރާތުގެ ދެވަނަ ފޭސްގެ އިންޓީރިއާރ ރިނޮވޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކެއް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުމާއި ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ނުވާތީ ދެންނެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

03 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ