ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މިސްކޫލަށް ޤުރުއާން ޓީޗަރެއް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)GS-37-HR/GS-37/2021/24 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމް ހުށައެޅި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާޝިޓް ޢާއްމު ކުރީމެވެ. އެހެންކަމުން ސްކްރީން ޝީޓާއި މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 30ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ސްކޫލްގެ އީމެއިލް [email protected] އަށް ލިޔުމަކުން ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

 

28 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ