މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

 1. މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާހުގައި ސެކިއުރިޓީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 2. މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2021ން 06 އޮކްޓޯބަރ 2021 ށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 10:00 އިން 12:00 އަށް މިމަދްރަސާގައި ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 3. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 06 އޮކްޓޯބަރ 2120 ދުވަހުގެ 12:30 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
 4. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 06 އޮކްޓޯބަރ 2120 ދުވަހުގެ 13:00 ގައި  މިމަދްރަސާގެ މީޓިންގރޫމްގައެވެ.
 5. ބީލަންތައް ފޮނުވާނީ 10 އޮކްޓޯބަރ 2021 ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިމަދްރަސާއަށެވެ.
 6. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 10 އޮކްޓޯބަރ 2021 ދުވަހުގެ 13:00ގައި މިމަދްރަސާގެ މީޓިންގރޫމްގައެވެ.
 7. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 8. ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 • މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙު / ޅ. ނައިފަރު
 • ފޯން: 6620009،6620288
 • އީމެއިލް: [email protected]
27 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ