ޙާފިޡް އަޙުމަދު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން

 

މިސްކޫލުގެ ނަންބަރު GS-74/GS-74/2021/30  (27 ސެޕްޓެމްބަރު 2021) އިއުލާނުގައި ޕްރެކްޓިކަލް އޮންނާނެ ވާހަކަ ހިމެނިފައި ނުވާތީ އަލުން އިއުލާންކުރުމަށް މި އިއުލާން ބާތިލް ކުރެވުނު ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

27 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ