މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަންގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިއުމާބެހޭ

 

ނަންބަރު: (IUL)MHCL-P/1/2021/16

 

 

 

އިޢުލާން

 

މިކުންފުނީގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިއުމާބެހޭ

 

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ދުވަހު ނީލަމުގެ އުޞޫލުން ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 02 އޮކްޓޫބަރު 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިކުންފުނީގެ އޮފީހަށް (މ.ފުރަންކަރަ، 02 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު) ވަޑައިގެން އަގު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ނީލަމުގައި ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތާއި، ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަގުގެ މަޢުލޫމާތު މިއިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީއެއް ގެންނަވަންވާނެއެވެ.

 

ނީލަން ކިއުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެފަހުން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

26 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

26 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ