ގާދިއްފުށީ ސްކޫލް، ތ. ގާދިއްފުށި
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ (ޕްރައިމަރީ) މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މިސްކޫލްގެ ނަމްބަރު 2021/22 (14 ޖުލައި 2021) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ (ޕްރައިމަރީ) ގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

22 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ