މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ - މިމިނިސްޓްރީގެ ޢިމާރާތުގެ ދެވަނަ ފޭސްގެ އިންޓީރިއާރ ރިނޮވޭޝަން

އިޢުލާން


މިމިނިސްޓްރީގެ ޢިމާރާތުގެ ދެވަނަ ފޭސްގެ އިންޓީރިއާރ ރިނޮވޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކެއް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ގޮތަށް 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން މިމިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެން ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިއިއުލާނާއިއެކު ކުރެހުންތަކާއި، BOQ (ބިލް އޮފް ކުއެންޓިޓީސް)، މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި ބީލަން ކަރުދާސް އެއްކަރުދާސް ކުރަމެވެ.

20 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ