ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް/ ތ.ވޭމަންޑޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ (ޕްރައިމަރީ) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރުން

މިސްކޫލްގެ ނަމްބަރު (IUL)GS63-AD/GS63/2021/21 (21 ސެޕްޓެންބަރު 2021) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ (ޕްރައިމަރީ) ގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. މި ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 16 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

13 ސެޕްޓެންބަރު 2021

13 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ