މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

ވިލިމާލޭ މަސްމާރުކޭޓް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާތީ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  (IUL)425-A2/1/2021/121:    15)  ޖުލައި 2021( އިޢުލާނުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތައް ބައެއް ބަދަލު ގެންނަންޖެހުމާއި ގުޅިގެން އެއިޢުލާން ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ. 

17 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ