ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެނ. ކެނދިކުޅުދޫ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

 

މަޤާމުގެ ނަން: ޓީޗަރ، ކުރިއޭޓިވް އާރޓް  

އަސާސީ މުސާރަ: -/7070 ރުފިޔާއާއި -/10640 ރުފިޔާއާއި ދެމެދު

އިޢުލާނު ނަންބަރު:  (IUL)GS-67/2021/14

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 05 އޮގަސްޓް 2021،    ގަޑި: 12:00

 

 

 

 

ކޯޑް ނަންބަރު

 

 

 

 

އުމުރު

ޝަރުތު ހަމަވޭ

ޝަރުތު ހަމަނުވޭ

1

KS/2021/005

27

 

2

KS/2021/006

30

 

 √

3

KS/2021/007

34

 

 √

4

KS/2021/008

22

 

√ 

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ އިދާރާގެ ( 6560456) އަށެވެ.

07 އޮގަސްޓް 

14 ޖުލައި 2021
ހޯދާ