މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސަރވިސް އަށް 7 އެއަރކަންޑިޝަން ސަޕްލައިކޮށްދީ އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

                                                      ނަންބަރު: MMS-A/2021/11

މިސަރވިސް އަށް 7 އެއަރކަންޑިޝަން ސަޕްލައިކޮށްދީ އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

           މިސަރވިސް އަށް 7 އެއަރކަންޑިޝަން ސަޕްލައިކޮށްދީ، އޮފީހުން ދައްކާ ތަނެއްގައި އެއަރކަންޑިޝަންތަށް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގު ވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2021 އޮގަސްޓު 16 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ11:00  އަށް ހުޅުލޭ  (ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް) ގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއަށް ވަޑައިގެން ބީލަންތަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމަ އެވަގުތު 16 އޮގަސްޓު 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެވަގުތުގައި ހާޒިރުވެ ތިބި ބީލަންވެެރިން ނުވަތަ ބީލަންވެރިންގެ ބަދަލުގައި އެ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.  އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މި އިދާރައިގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް  2021 އޮގަސްޓު 11 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

އެއަރ ކޮންޑިޝަންގެ ޢަދަދާއި ތަފްސީލް:

އެއަރ ކޮންޑިޝަން ހަރުކުރާ އިމާރާތް

ބޭނުންވާ އަދަދު

ބޭނުންވާ

ކެޕޭސިޓީ

ޓައިޕް

ތަފްސީލް

#

ގަން މެޓް އޮފީސް ، ސ.ގަން

01

24000 BTU

ވޯލް މައުންޓް

އެއަރކަންޑިޝަން އިންވާޓަރ

1

ހަނިމާދޫ މެޓް އޮފީސް، ހދ. ހަނިމާދޫ

01

24000 BTU

ވޯލް މައުންޓް

އެއަރކަންޑިޝަން އިންވާޓަރ

2

ކައްދޫ މެޓް އޮފީސް، ލ. ކައްދޫ

01

24000 BTU

ވޯލް މައުންޓް

އެއަރކަންޑިޝަން އިންވާޓަރ

3

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް- ސްޓޮކް ރޫމް، ކ. ހުޅުލެ

01

18000 BTU

ވޯލް މައުންޓް

އެއަރކަންޑިޝަން އިންވާޓަރ

4

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް- ސަރވަރ ރޫމް، ކ. ހުޅުލެ

01

18000 BTU

ވޯލް މައުންޓް

އެއަރކަންޑިޝަން އިންވާޓަރ

5

ހަނިމާދޫ ކުލައިމެޓް އޮބްޒަރވޭޓްރީ، ހދ. ހަނިމާދޫ

01

24000 BTU

ވޯލް މައުންޓް

އެއަރކަންޑިޝަން އިންވާޓަރ

6

ހަނިމާދޫ މެޓް އޮފީސް (ސިސްމިކް ސްޓޭޝާން)، ހދ. ހަނިމާދޫ

01

9000

 BTU

ވޯލް މައުންޓް

އެއަރކަންޑިޝަން އިންވާޓަރ

7

 

 

 • މަތީގައިވާ ގޮތަށް 07 އެއަރކަންޑިޝަންއަށް، ހަރުކުރުމުގެ އަގާއި އެކު އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން.
 • އެސްޓިމޭޓް ހުށައަޅުއްވާ އެއަރ ކޮންޑިޝަންތައް ވާންޖެހޭނީ ރާއްޖެއިން ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚިދުމަތްލިބެން ހުންނަ އިންވާޓަރ ތަކެއްޗަށެވެ.
 • އެސްޓިމޭޓް ހުށައަޅުއްވާއިރު، އެއަރ ކޮންޑިޝަންގެ ރޭޓް، ހަރުކުރުމުގެ އަގު އަދި އެސްޓިމޭޓްގެ ޖުމްލަ އަގުގެ އިތުރުން ޖީ.އެސް.ޓީ ވަކިން ހިމަނަން ވާނެއެވެ.
 • ޑެލިވަރކޮށް ހަރުކޮށް ނިންމައިދޭނެ މުއްދަތު (ހުޅުލޭގެ އޮފީސް ތަކާއި އަތޮޅު ތަކުގެ އޮފީސްތަކަށް) ވަކި ވަކިން އެގެން އޮންނަން ވާނެއެވެ.
 • އެއަރ ކޮންޑިޝަންތަކަށް މަދުވެގެން 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ވޮރަންޓީ ދޭންވާނެއެވެ.

 

 • އެސްޓިމޭޓްއާއިއެކު ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.
 1. ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް
 2. ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް
 3. ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
 4. ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ
 • ތައްޔާރުކުރާ އެސްޓިމޭޓަށް 02 މަސްދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީއެއް ދެއްވަން ވާނެއެވެ.
 • މިކަމަށް ހޮވޭފަރާތުން ތަކެތި ގެންނައިރު އެއިން އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެތަކެތި ރިޕްލޭސް ކޮށްދެއްވަން ވާނެއެވެ.

 

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ

ތަފްސީލް

ޕޮއިންޓް

 1. ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު:

 Minimum Quoted Price) / (Quoted Price) x 70)

70

 1. މުއްދަތު:  Shortest Delivery Period) / (Quoted Delivery Period) x 15)

15

 1. ތަޖުރިބާ:  (މިބަޔަށް މާރކްސް ދެވޭނީ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ބަޔާންކޮށްދެން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފުރިހަމަ ލިޔުމަަކަށް 1 ޕޮއިންޓްގެ ރޭޓުންނެވެ)

ފުރިހަމަ ލިޔުމެއްކަމަށްބެލެވޭނީ، ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުތެރޭގައި މި ކަމާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އަގާއި، މުއްދަތު އަދި ތާރީޚް އެންގޭނޭ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުވިފަރާތުން ދެއްވާފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުމަށް އެކަންޏެވެ. މިފަދަ 5 ލިޔުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަވެސް ލިބޭނީ 5 ޕޮއިންޓެވެ.

05

 1. ވޮރަންޓީ:

10

 

ހުށަހެޅޭއަންދާސީހިސާބެއްބާތިލް (ޑިސްކޮލިފައި) ކުރެވޭގޮތްތައް:

 

 1. ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި މުއްދަތު ނެތުން.
 2. ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި، އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެއްވެސްކަމަކަށް އަގުހުށަހެޅިފައި ނެތުން.
 3. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ހުށަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުން.
 4. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ހުށަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށައަޅާފައި ނުވުން.
 5. މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް އިން ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެގެން، ނުވަތަ "ބްލެކް ލިސްޓް" ކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެފަރާތާ ގުޅުންހުރި ( ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރެއް ހިމެނޭ ކުންފުންޏެއް ފަދަ) ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު.

 

                       

04 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ