މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މައުލޫމާތު ސެޝަންގެ ގަޑި ބަދަލުވުން

މާލޭ ދެކުނު ފަރާތުގައި މަސްކަނޑާނެ ތަނެއް ހެދުމާއި ފެނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން 28 ޖުލައި 2021 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު: (IUL)425-A2/1/2021/128 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަކީ 29 އޮގަސްޓް 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި މިކަންއަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

03 އޮގަސްޓް 2021
ހޯދާ