މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ޢިމާރާތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

           (IUL)473-AP/473/2021/18 :ނަންބަރު

 

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

މިނިސްޓްރީން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ޢިމާރާތުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފަހު، ތިރީގައިވާ ދުވަސްތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި (ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ) އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ، ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

 

ތަފްސީލް

ތާރީޚް (ދުވަސް)

ގަޑި

ތަން

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުން

05 އޯގަސްޓް 2021

(ބުރާސްފަތި)

13:00

ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދީފައިވާ ވަގުތުގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް:

https://forms.gle/wkGRHxcdvjTdNK2V6

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން (ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ)

08 އޯގަސްޓް 2021

(އާދިއްތަ)

13:00

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް (ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ބިލްޑިންގ)

ބީލަން ހުށައެޅުން

11 އޯގަސްޓް 2021

(ބުދަ)

11:00

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް (ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ބިލްޑިންގ)

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3036960 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

14 ޖުލައި 2021
ހޯދާ