ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލުގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ފެހުމާއި ގުޅޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 14 ޖުލައި 2021 14:37 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ފަހައިދީ ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

           2021 އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރަށް ބޭނުންވާނެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯމް މި ސުކޫލުންދޭ ނަމޫނާއާ

އެއްގޮތަށް ފަހައިދީ ވިއްކާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.   

މިކަމަށް އެދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވޭނީ ވިޔަފާރި ޤާނޫނު 2014/18 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި އަމިއްލަ

ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ޤާނޫނު 2014/19 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ވީމާ މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ޖުލައި 18 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން 7973947

އަށް ގުޅުއްވައިގެން ނަންނޯޓު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މި މަސައްކަތާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2021 ޖުލައި 18 ވާ އާދީއްތަ  ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން 

[email protected]  ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

މިބީލަމާއި ގުޅޭމައުލޫމާތު މި އިއުލާނާއިއެކު އެއްހީރަސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ  2021 ޖުލައި 29  ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހު މެންދުރުކުރި 10:00 ގައި  

ރަތަފަންދޫ ސްކޫލުގައެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ ބީލަން ފޮތާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާއެކު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ނަންނޯޓު ކުރުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ނަން ނޯޓު ކުރެއްވުން

އެދެމެވެ. އަދި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެވެ.

14 ޖުލައި 2021
ހޯދާ