އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރަށް، އދ.މަހިބަދޫގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭޝިއަލް ޕްލޭން ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރަށް، އދ.މަހިބަދޫގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭޝިއަލް ޕްލޭން ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

         

ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރަށް، އދ.މަހިބަދޫގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ތަރައްޤީ ޕްލޭން ހަދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ އަގާއި މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް 02 އޯގަސްޓް 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން އަންދާސީހިސާބު މި އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު މެއިލް ކުރައްވާނަމަ [email protected] އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

  1. ކައުންސިލުންނާއި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ތަރައްޤީ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން
  2. ތަރައްޤީ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި އެކު ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން.
  3. ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ފައިނޭޝިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން.

13 ޖުލައި 2021

ރަޝާދު އަލީ

މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

13 ޖުލައި 2021
ހޯދާ