ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ތެކްނީޝަންގެ މަގާމުގެ A2 ޝީޓް

މިކައުންސިލް ނަންބަރު:28/2021/258/(IUL) އިޢުލާންގެ A2 ފޯމް

11 ޖުލައި 2021
ހޯދާ