ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކައުންސިލްގެ އައުޢިމާރާތަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް އާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މިކައުންސިލްގެ އައުޢިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަނެ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

#

ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލް

ބޭނުންވާއަދަދު

1

ސާވަރ

01

2

ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް

04

3

ފޯން(މޭޒުމަތީ)

09

4

ކޮންފަރެންސް ފޯން  

01

5

ޓައިމް އެޓެންޑެންސް މެޝިން

01

6

އިލެކްޓްރޯނިކް ޑޯރ ލޮކް 

01

7

ޓީވީ 65 އިންޗި  

01

8

ޓީވީ 42 އިންޗި

02

9

ބައިންޑިންގ މެޝިން

01

10

ލެމިނޭޓް މެޝިން

01

11

ޕޭޕަރ ކަޓަރ

01

 

              ވީމާ،މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

1 . ބިޑުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން،  08 ޖުލައި 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 13:00 ގެ ކުރިން ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

2 . މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނީ  11 ޖުލައި 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 11:00ގައި ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.

3 . ބިޑް ހުޅަހެޅުމާއި، ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ  15 ޖުލައި 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.

        

      ގަޑިޖެހިގެން ބިޑުހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމަވެ. މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ 6800709 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

               ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

04 ޖުލައި 2021
ހޯދާ