ހިދާޔާ ސުކޫލް/ ނ. މިލަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތިޖާ ޝީޓު ޢާންމުކުރުން

ހިދާޔާސްކޫލް

ނ.މިލަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު


 

             

މަޤާމުގެ ނަން: ޓީޗަރ (ޖެނެރަލް ސައިންސް)

އަސާސީ މުސާރަ: 7070.00 އާއި 10640 ރުފިޔާއާއި ދެމެދު.(މަހަކަށް)

އިޢުލާން ނަންބަރު:  010/2021/IUL(GS116)

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚު: 27 ޖޫން 2021

 

 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

ޝަރުތު ހަމަވޭ

ޝަރުތު ހަމަނުވޭ

1

001

36

 

          މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ، 6 ޖުލައި 2021  ވާ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 2:00 ގެ ކުރިން  މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް  [email protected] ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

04 ޖުލައި 2021
ހޯދާ