އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މެނޭޖަރ - ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އިޢުލާން ނަންބަރު: AS/IUL/2021/022

މަޤާމް: މެނޭޖަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު: 01 (އެކެއް)

ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްޝަން: ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، މާލެ

 

މަޤާމުގެ ޝަރުތު:

 • ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ  ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގައި 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ
 • ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން މެނޭޖްމަންޓް ލެވެލްގައި 5 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
 • ހިއުމަން ރިސޯސްގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ

 

އެހެނިހެން ހުނަރު:

 • މައިކްރޯސޮފްޓް އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުން ކުރަން އެނގުން
 • އިނގިރޭސި ބަހާއި ދިވެހި ބަހުން ފަރިތަކޮށް މުޢާމަލާތްކުރަން އެނގުން

 

ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:

 • ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ރާވާ، ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
 • ކުންފުނީގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސްޓްރަކްޗަރއަދި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދައި، ތަރައްޤީކޮށް، އެއަށް ޢަމަލީ ސިފަގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
 • މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ޕޮލިސީތައް ދިރާސާކޮށް ގެންނަށްޖެހޭ ބަދަލުތައް ދެނެގަނެ މެނޭޖްމަންޓާ ޙިއްސާކުރުން.
 • މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭ ޤަވާއިދުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އެ ޤަވާއިދުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްކުރުން.
 • ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ޒަމާނީ ނިޒާމއެއް ޤާއިމުކޮށް، މި ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، މި ނިޒާމްގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވާ، މިނިޒާމަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މެނޭޖްމަންޓުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން.
 • ކުންފުނީގެ ޓްރޭނިންގ ނީޑް އެނެލިސިސް ހެދުމާއި ޓްރޭނިންގ ރިކުއަރމަންޓް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފަޔާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

 

މުސާރައާއި އިނާޔަތް: މަހަކު -/28,760 ރުފިޔާއާއި -/32,270 ރުފިޔާއާ ދެމެދު (ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބިނާކޮށް)

ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި:  2021 ޖޫން 23 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

 

މި މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވާ އަދި ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން، ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި [email protected]  އަށް މެއިލް ކޮށްދިނުން އެދެމެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 1. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު.
 2. ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ 01 ފޮޓޯ.
 3. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
 4. ސީވީ.
 5. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ
 6. މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ދައްކުވައިދޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ.
 7. ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކްޓްތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްތަކުގެ ކޮޕީ.

 

ވަޒީފާއަށް  އެދޭ ފޯމު ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް:

https://aasandha.mv/dv/downloads/job-application-forms

 

ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމަށް:

- ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

-  މި ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަނަމަ، އިންޓަވިއުކުރާނީ، ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ އެކަންޏެވެ. 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

- އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް، މި ކުންފުނީގެ 1400 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުން އެދެމެވެ.

10 ޖޫން 2021
ހޯދާ