މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މ.ނާލާފުށީ "ގުލްހަޒާރުމާގޭ" އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ

މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މ.ނާލާފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ                                                       ނަންބަރ:     (IUL)366/2021/06

 

                        އިޢުލާނު

 

މ. ނާލާފުށީ " ގުލްހަޒާރުމާގޭ " ގޯތީގެ ޢިމާރާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއި ބެހޭ

 

               މ. ނާލާފުށީ ގުލްހަޒާރުމާގޭ " ފާޠިމަތު އާދަމް " ގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ " ގުލްހަޒާރުމާގޭ " ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އެ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާ ފައެވެ.

            

            ވީމާ، މިރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ އެކަން 29 މާރިޗް 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

                        05 ޝަޢުބާން  1442

                        18 މާރިޗް  2021

 

 

                                                                         ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން

                                                                          ކައުންސިލްގެ ރައީސް

           

 

                                                                                 

 

18 މާރިޗު 2021
ހޯދާ