ގާދިއްފުށީ ސްކޫލް، ތ. ގާދިއްފުށި
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކޫލްގެ ފާހާނާ މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

1        މިސްކޫލްގެ ފާހާނާ މަރާމާތު ކުރުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

2        މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރި ވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 2021 ފެބްރުއަރީ 10 ން 2021 ފެބްރުއަރީ 18 ށް ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ 8:00 އިން 14:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މިމުއްދަތުގައި ނަންނޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

3        މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2021 ފެބްރުއަރީ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

4        ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2021 ފެބްރުއަރީ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

5        ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ގާދިއްފުށީ ސްކޫލް

ތ.ގާދިއްފުށި،ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:7904937

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

09 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ