މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
އައްޑު އަތޮޅު ސ.ހިތަދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވާ އިކުއިޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަށް ފައިނޭންސްކޮށް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް އަދި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އަދި މިސަރަހައްދުގައި ފަތުރުވެރިކަން އަދި އެކި އެކި ޞިނާއީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

އައްޑު އަތޮޅު ސ.ހިތަދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވާ އިކުއިޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަށް ފައިނޭންސްކޮށް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް އަދި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އަދި މިސަރަހައްދުގައި ފަތުރުވެރިކަން އަދި އެކި އެކި ޞިނާއީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

އައްޑު އަތޮޅު ސ.ހިތަދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވާ އިކުއިޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަށް ފައިނޭންސްކޮށް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް އަދި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އަދި މިސަރަހައްދުގައި ފަތުރުވެރިކަން އަދި އެކިއެކި ޞިނާއީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް 15 ޖަނަވަރީ 2014ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 06 ފަރާތަކުން ވަނީ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް، 6 ފަރާތުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅުންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުންނެވެ.

ވީމާ، ހުށަހަޅާފައިވަނީ  6 ފަރާތުން ކަމަށްވެފައި، ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ގޮތުން މިފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލުކުރިކަން އަންގަމެވެ.
07 މޭ 2014
ހޯދާ