މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިމުގެ ދަފުތަރަށް ސަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުން.

ބިމުގެ ދަފުތަރަށް ސަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލުން.

                  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައްލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނު ((7/2010 ގެ 8 ވަނައިސްލާޙްގެ 4-56 (ހ) ގައި މި ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަންފަށާތާ 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށާއި ،ސީޓީތަކާއި، ޤަުއުމީ އިދާރާރަކާއި އަދި ދަޢުލަތުގެ މުއައްސިސާތަކަށް ދާއިމީ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ އޮޑިޓެއްހަދާ އެ ތަންތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ އެ ތަންތަނާއި ހަވާލުކުރުމަށްވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

                   ވީމާ ރަށްރަށާއި ، ސިޓީތަކަށާއި ،ޤައުމީ އިދާރާތަކަށާއި ، އަދި ދަޢުލަތުގެ މުއައްސިސާތަކަށް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި މެދު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަކުވާއެއްވާނަމަ 15 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން މި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސިޓީއަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަންގަމެވެ.

ދާއިމީ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ ތަންތަން.

 

ސ.ނަންބަރ

އިމާރާތް / ބިން

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތް

1

ލަންދޫ ކުނިކޮށި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާޖީ

2

ކަމާނާވެހި

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

3

ސްޕޯޓް އެރީނާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓް

4

އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު

ލަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

5

ރައްޔިތުންގެ ފުޓުބޯޅަދަނޑު

ލަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

6

މަސްޖިދުއްލްބަރަކާތް

ލަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

7

މަސްޖިދުލް ލުބާބު

ލަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

8

ހެލްތް ސެންޓްރަ

ލަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

9

ޤަބުރުސްތާނު

ލަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

10

ލަންދޫ ސްކޫލް

ލަންދޫ ސްކޫލް

11

ލަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

ލަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

12

ފެނަކަ ބުރާންޗް                      

ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަން

13

ޕްރީސްކޫލް

ލަންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

      މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

      26 ޞަފަރު    1442     

      13 އޮކްޓޯބަރ  2020     

13 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ