ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮލިމްޕަސް ކެފޭ ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މިސެންޓަރުގެ ނަންބަރު (IUL)177-A1/1/2020/13 (02 ސެޕްޓެމްބަރ 2020) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެން.ސީ.އޭއިން ދޭމައުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް އޮލިމްޕަސް ކެފޭ ހިންގުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، އެކަމަށް އެދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަޠު ހުޅުވާލަމެވެ. މި ކެފޭ އަކީ ފަންނުވެރިން ބައްދަލުވެ ޚިޔާލު ބަދަލްކޮއްލެވޭ ފަދަ މާހައުލެއް އެކުލެވޭ ކެފޭ އަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އަދި ކެފޭ ހިންގަންވާނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގެ ގައިޑުލައިނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

މަސައްކަތް

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް

(އޮލިމްޕަސް ކޮމްޕްލެކްސް، ހަނދުވަރުދޭ ހިނގުން)

ބުރާސްފަތި

08 އޮކްޓޯބަރ 2020

11:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް

(އޮލިމްޕަސް ކޮމްޕްލެކްސް، ހަނދުވަރުދޭ ހިނގުން)

ބުރާސްފަތި

15 އޮކްޓޯބަރ 2020

11:00

 

ނޯޓް: އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

04 އޮކްޓޫބަރު 2020
ހޯދާ