މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މ.ނާލާފުށި / ދިވެހިރާއްޖެ

                                       ނަންބަރ:     (IUL)366/2020/33

 

                        އިޢުލާނު     

 

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

 

               މިރަށު ލުބޯމާގޭ " ޢަބްދުލްވާޙިދު އަޙްމަދު " ގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މިއިދާރާގެ ނަންބަރު

(29-01-2015) 366/2015/01  ( ލުބޯމާގޭ ) ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

                        

            ވީމާ، މިރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 12 އޯގަސްޓް 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

                        30 ޒުލްޤަޢިދާ  1441

                        21 ޖުލައި   2020

 

 

                                                                   ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން

                                                                   ކައުންސިލްގެ ރައީސް

21 ޖުލައި 2020
ހޯދާ