މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މ.ނާލާފުށި / ދިވެހިރާއްޖެ                                                      ނަންބަރ:     (IUL)366/2020/32

 

                        އިޢުލާނު     

 

އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

 

               މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން މިރަށުގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ އައުޓްޑޯ ޖިމްގެ ގްރައުންޑް ވޯރކްސްއާއި ސިސްޓަމްތައް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                         

            ވީމާ، މި މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިތަކުގައި މިއިދާރާގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ ލިޔުމަކުން އެކަން މިއިދާރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.     

 

ތަން

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

06 އޯގަސްޓް 2020

ބުރާސްފަތި

11:00

ބީލަން ހުށަހެޅުން

12 އޯގަސްޓް 2020

ބުދަ

11:00

 

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

                        30 ޒުލްޤަޢިދާ  1441

                        21 ޖުލައި   2020

 

 

                                                                   ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން

                                                             ކައުންސިލްގެ ރައީސް

           

 

                                                                                 

 

21 ޖުލައި 2020
ހޯދާ