ގާދިއްފުށީ ސްކޫލް، ތ. ގާދިއްފުށި
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސްކޫލްގެ މިދަންނަވާ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އިޢުލާން

 

2020 ވަނައަހަރަށް ސްކޫލް ހުޅުވެންވާއިރަށް ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތު ކުރުން

 

 މިސްކޫލުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. 

  • ކްލާސްރޫމް ކުރިމަތިން ފެންޑާ ހެދުން

 

 

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

19 ޑިސެމްބަރ 2019 ( ބުރާސްފަތި )

10:00

ގާދިއްފުށީ ސްކޫލް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

24 ޑިސެމްބަރ ( އަންގާރަ )

10:00

ގާދިއްފުށީ ސްކޫލް

މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ އެކަން ބަޔާން ކުރައްވައި ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށާއި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރ 2014/18 ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމަވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިއިދާރާގެ ނަންބަރ 6780570 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                                   

 

ނޯޓް: މިއިއުލާނު ކުރެވުމުން މިސްކޫލުގެ ނަމްބަރ2019/76 އިޢުލާނު ވާނީ ބާޠިލް ކުރެވިފައެވެ. 

11 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ