ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އިޢުލާންވަނީ 22 ޑިސެންބަރު 2019 12:10 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


           (IUL)GS-183/INDIV/2019/11: ނަންބަރ       

 

އިޢުލާން

2020 ވަނަ އަހަރު ފެށެންވާއިރަށް ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

                                            

                    މިސްކޫލްގައި ތިރީގައި މިވާ މަރާމާތުތައް ކުރުމަށްވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

                    ވީމާ، މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 11 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 19 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގައި މިސްކޫލަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

  1. އަލަށް ވެސް ކުލަނުލާހުރި ސްކޫލް ގޯތިގެ ވަށާފާރުގެ 2 ފާރުގައި ކުލަލުން.
  2. ހަތަރު ކުލާސްރޫމް ޢިމާރާތުގެ ނަލަފިލާ ބަދަލުކުރުމާ އަސްކެނި ސީލިންގ ބަދަލުކުރުން.
  3. ދެކުލާސްރޫމް ޢިމާރާތުގެ އަސްކެނި ބަދަލުކޮށް ސީލިންގ ކުރުމާ 6 ކުލާސްރޫމްގެ ތަޅު ބަދަލުކުރުން.

 

                   މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

09  ޑިސެމްބަރ  2019

12 ރަބިޢުލްއާޚިރު 1441

                                                                                        މުޙައްމަދު ޢިބުރާޙިމް

                                                                                             (ސްކޫލް އެޑުމިނިސްޓްރޭޓަރ )   

 

 

09 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ