ގާދިއްފުށީ ސްކޫލް، ތ. ގާދިއްފުށި
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނައަހަރަށް ސްކޫލް ހުޅުވެންވާއިރަށް ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަރާމާތު ކުރުން

އިޢުލާން

 

2020 ވަނައަހަރަށް ސްކޫލް ހުޅުވެންވާއިރަށް ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަރާމާތު ކުރުން

 

 މިސްކޫލުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. 

  • ކްލާސްރޫމް ކުރިމަތިން ފެންޑާ ހެދުން
  • ސްކޫލުން ސާފް ބޯފެން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ނިޒާމް ރަގަޅުކުރުން
  • ހެލްތް ރޫމް މަރާމާތުކުރުން
  • ސްކޫލް އިމާރާތުގެ ބައެއް ބޮޑުދޮރާއި ދޮރުފަތް ބަދަލުރުކުން

 

 

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

5 ޑިސެމްބަރ 2019 ( ބުރާސްފަތި )

10:00

ގާދިއްފުށީ ސްކޫލް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

9 ޑިސެމްބަރ ( ހޯމަ )

10:00

ގާދިއްފުށީ ސްކޫލް

 

މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ އެކަން ބަޔާން ކުރައްވައި ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށާއި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރ 2014/18 ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމަވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިއިދާރާގެ ނަންބަރ 6780570 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

27 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ