މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަށު ޕިކަޕެއް ހޯދުމަށްއެދި

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކލައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބ. ކިހާދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު: 316/316/2019/35(IUL)

އިޢުލާން

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު 316/316/2019/35(IUL) ހ (04 ނޮވެމްބަރު 2019) އިޢުލާނުން ދަންނަވާފައިވާ މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 1200 ކިލޯ، 1500 ކިލޯ ގެ 

ރަށުޕިކަޕެއް ރަށަށް ގެނެސްދޭނެ އަގެއް ހޯދުމަށްކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން އެއްވެސްފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީ، އަލުން މިކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 26 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރުކުރި 10:00 ށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 04 ޑިސެމްބަރު 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުކުރި 10:30 ށް އެސްޓިމޭޓާއެކު މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން  އެދެމެވެ.  އެސްޓިމޭޓްތައް 

ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައަކަށްލާ ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި "ރަށުޕިކަޕް ގެނެސްދިނުމުގެ އަގު" މިހެން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ދެ ޕިކަޕަށް އަގު 

ހުށަހަޅުއްވާނީ ވަކިންނެވެ.

އެސްޓިމޭޓާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ފުރިހަމަނުވާ އެސްޓިމޭޓްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ

އެސްޓިމޭޓްތައް އަދި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓްތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު

ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތަކުން ވަޑައިގަންނަވާނަމަ ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާކަމުގެ ސިޓީއަކާއި އައިޑީކާޑްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

23  ރަބީޢުލް އައްވަލު  1441

20  ނޮވެމްބަރު      2019      

 

20 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ