މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިނަވާގެއެއް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

c                                       

 

 

"އިޤްތިޞާދީ ފުދުން ތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން"

 

 

Secretariat of the Mulakatholhu Naalaafushee Council

         M.Naalaafushi, Republic of  Maldives

މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                                                  

      ނާލާފުށި،                                            

     ދިވެހިރާއްޖެ                                    ނަންބަރ:  (IUL)366/2019/28

 

 

                         އިޢުލާނު

           

ހިނަވާގެއެއް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ.

 

            މިރަށު ދެކުނުކޮޅު ކުރީގައި ޕްރީސްކޫލް ހިންގި އިމާރާތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހިނަވާ ގެއެއް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާތީ އެކަމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

            ވުމާއިއެކު އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތްކޮށް ދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިތަކުގައި މިއިދާރާގައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށްފައެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ ލިޔުމަކުން އެކަން މިއިދާރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި " ހިނަވާގެ އިމާރާތް ކުރުމަށް އެދި " މިގޮތަށް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

             

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުން

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019  އަންގާރ

11:00

މ.ނާލާފުށީ ކައުންސިލް

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން

01 އޮކްޓޯބަރ 2019  އަންގާރަ

11:00

މ.ނާލާފުށީ ކައުންސިލް

 

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

                        19  މުޙައްރަމް         1440

                        18 ސެޕްޓެމްބަރ   2019

 

                                                                                  ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙްމާން

                                                                 ކައުންސިލްގެ ރައީސް

18 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ